تمام خانه‏ام با موكت چسبيده به زمين، فرش شده است؛ چگونه نجاست آن پاك مي‏شود؟

تمام خانه‏ام با موكت چسبيده به زمين، فرش شده است؛ چگونه نجاست آن پاك مي‏شود؟

نخست بايد عين نجاست را برطرف کنيم و بعد يكبار آب معتصم يا آب قليل روي آن بريزيم، سپس بايد آب غساله، هرچند با خشك كردن، کنار رود يا اينكه از محل خود برطرف گردد.