روش پاك كردن ظروف چگونه است؟

روش پاك كردن ظروف چگونه است؟

روش خاصي ندارد. اگرظرف آب كشيده و با آب زياد شسته شود، يكبار كافي است و اگر آب قليل باشد با سه بار شستتن پاك مي‏شود.