آيا با شستن به وسيلة بخار طهارت حاصل مي‏شود؟

آيا با شستن به وسيلة بخار طهارت حاصل مي‏شود؟

طهارت با بخاري كه بدون آب باشد حاصل نمي‏شود. بله، اگر وسايلي باشد كه پس از شستشوي آن شي بوسيله آب در داخل دستگاه، آب را به بخار تبديل كند، اشكالي ندارد.