خوني كه داخل دهان [در لثه و دندانها] است بعد از اينكه قطع شد، چگونه پاک مي‏گردد؟

خوني كه داخل دهان [در لثه و دندانها] است بعد از اينكه قطع شد، چگونه پاک مي‏گردد؟

با بيرون ريختن خون از دهان و برطرف شدن اثر آن، داخل دهان پاک مي‏شود.