شيء نجس شده با بول و خون چگونه تطهير مي‏شود؟

شيء نجس شده با بول و خون چگونه تطهير مي‏شود؟

بعد از اينكه عين نجاست از بدن، لباس و غير آن برطرف شد با يكبار آب ريختن، طهارت محقق مي شود.