لايه‏اي كه بر روي زخم تشكيل مي‏شود كه به رنگ خود خون است و قبل از اينكه زخم كاملا خوب

لايه‏اي كه بر روي زخم تشكيل مي‏شود كه به رنگ خود خون است و قبل از اينكه زخم كاملا خوب، شود به وجود مي‏آيد، حكم تطهير زخم در اين حالت چگونه است ؟ با عنايت به اينكه، اين لايه را خون منجمد شده‏اي مي‏دانند که به پوست تبديل مي‏شود؟

خوني كه جاري است و هنگام خشك شدن لخته مي‏شود و سريعاً با كندن يا ريختن آب برطرف مي‏شود و يا آنچه كه بر روي زخم، خشك مي‏شود، خون به حساب نمي‏آيد، لذا ريختن آب بر روي سطح ظاهري آن كافي است و به اين صورت پاك مي‏گردد.