فرش نجس شده با ادرار، چگونه پاک مي‏شود؟

فرش نجس شده با ادرار، چگونه پاک مي‏شود؟

اول عين نجاست را برطرف مي‏کنيم، سپس آب مي‏ريزيم به طوري كه تمام موضع نجس را فرا گيرد، سپس آب را گرچه با مالش و يا با شيوه ديگر باشد، از آن خارج مي كنيم.