مقدار آبي كه براي پاك كردن ادرار لازم است چه ميزان است و آيا دستمال كاغذي براي پاك كردن آن كافي است؟

مقدار آبي كه براي پاك كردن ادرار لازم است چه ميزان است و آيا دستمال كاغذي براي پاك كردن آن كافي است؟

براي پاك كردن ادرار استفاده از دستمال كاغذي صحيح نيست، بلكه بايد با آب پاك وتطهير گردد و مقدار آب هم همين قدر كه كل موضع نجاست را در بر گيرد، كافي است.