اگر در حين پاك كردن ادرار يا مدفوع، قطرات آب بر روي بدنم يا لباسم بريزد، اين قطرات نجس است يا پاك؟

اگر در حين پاك كردن ادرار يا مدفوع، قطرات آب بر روي بدنم يا لباسم بريزد، اين قطرات نجس است يا پاك؟

آبي كه با آن نجاست پاك مي‏شود، اگر همراه اجزاء نجاست نباشد پاك است. و لذا به پاك بودن آنچه كه از اين آب به بدن يا لباس مي‎رسد، حکم مي‏کنيم.