اگر چند قطره ادرار بر روي لباسم افتد آيا براي پاك كردنش پاشيدن آب و يا شستن آن با كمي آب، كافي است؟

اگر چند قطره ادرار بر روي لباسم افتد آيا براي پاك كردنش پاشيدن آب و يا شستن آن با كمي آب، كافي است؟

لباسي كه با ادرار نجس شده است براي پاك كردنش به‏طور حتم بايد بر آن آب بريزيم و پاشيدن آب يا دست كشيدن همراه با آب اندك، كافي نيست. در اين صورت، پس از برطرف کردن عين نجاست، اگر لباس را يك‎بار بشوييم، كافي است؛ بدون اينكه نياز به فشردن آن باشد، مگر زمانيكه نجاست در آن نفوذ كرده باشد و با آب قليل شسته شده باشد.