اگر لباسي با ادرار يا غير آن نجس شده باشد و آن‎را با آب قليل بشوييم، آيا نياز به فشردن دارد يا نه؟

اگر لباسي با ادرار يا غير آن نجس شده باشد و آن‎را با آب قليل بشوييم، آيا نياز به فشردن دارد يا نه؟

اگر با آب قليل شسته شود و نجاست در آن نفوذ كرده باشد، واجب است فشرده شود وگرنه واجب نيست؛ چه با ادرار نجس شده باشد چه به غير آن.