آيا نخ‏هايي كه كفش با آن گلدوزي شده، هنگام تطهير نياز به فشردن دارد؟

آيا نخ‏هايي كه كفش با آن گلدوزي شده، هنگام تطهير نياز به فشردن دارد؟

فشردن، واجب نيست.