فشردن از نظر عرف چقدر است؟

فشردن از نظر عرف چقدر است؟

فشردن، خارج كردن آب داخل شده در لباس و غير لباس به هر روش ممکن است مثل فشار دادن، مكيدن، با مكش يا امثال آن.