هر وقت قسمتي از زمين نجس شود آيا واجب است كل آن مساحت تطهير گردد، يا فقط پاك كردن موضع نجاست، كافيست؟

هر وقت قسمتي از زمين نجس شود آيا واجب است كل آن مساحت تطهير گردد، يا فقط پاك كردن موضع نجاست، كافيست؟

ريختن آب بر موضع نجس شده و برطرف كردن نجاست از آن كافي است و مي‏شود آن قطعه‎ي نجس از زمين را برداشته و به جاي ديگر بريزي.