در كارخانجات کشورهاي بيگانه، از استخوان حيوانات در س

در كارخانجات کشورهاي بيگانه، از استخوان حيوانات در ساخت سفال استفاده مي‎كنند؛ به گونه‏اي كه آن‎را خرد و خمير مي‏كنند و تا درجه بالايي به آن حرارت مي‏دهند، حكم استفاده كردن از اين سفالها چيست؟

اين امر به دو علت به طهارت ظرف ضرري نمي‏رساند: اول: بجز استخوانهاي سگ و خوك، استخوانهاي ديگر پاک است ولو اينكه از مردار گرفته شود. دوم : وقتي که استخوان به چيز ديگري تبديل گردد، پاك مي شود، حتي اگر از حيوان نجسي مثل سگ و خوك گرفته شود.