اگر بدن يا لباس با آب دهان سگ نجس شود، چگونه پاک مي‏گردد؟ آيا واجب است كه خاك مالي شود و آيا نگه داشتن سگ در منزل جايز است؟

اگر بدن يا لباس با آب دهان سگ نجس شود، چگونه پاک مي‏گردد؟ آيا واجب است كه خاك مالي شود و آيا نگه داشتن سگ در منزل جايز است؟

بعد از برطرف كردن عين نجاست با يكبار استفاده از آب، پاک مي‏گردد و حكم خاك مالي كردن فقط مخصوص ظروف است، و نگهداشتن سگ هم جايز است و مانعي براي دخول سگ به منزل و ماندن در آن‎جا نيست، و ليكن در مواردي كه طهارت شرط است، بايد طهارت آن رعايت شود؛ مانند زماني كه انسان بخاطر رطوبت ودر اثر تماس با سگ، نجس مي‎شود.