لباسها و كفشهايي را كه به مدفوع سگ نجس شده است، چگونه تطهير کنيم؟

لباسها و كفشهايي را كه به مدفوع سگ نجس شده است، چگونه تطهير کنيم؟

با برطرف كردن عين نجاست و ريختن آب بر آن، پاك مي‏‏گردد.