اگر آبي كه از دهان سگ موقع نفس كشيدن بيرون مي‏پاشد روي لباس بريزد، چگونه پاك مي‏شود؟

اگر آبي كه از دهان سگ موقع نفس كشيدن بيرون مي‏پاشد روي لباس بريزد، چگونه پاك مي‏شود؟

از طريق يكبار شستن با آب، پاك مي‏شود.