آيا دستي كه خوك را لمس كرده هم بايد هفت مرتبه خاك مالي گردد؟

آيا دستي كه خوك را لمس كرده هم بايد هفت مرتبه خاك مالي گردد؟

دست، به مجرد لمس كردن خوك نجس نمي‏شود، بلكه براي حصول نجاست رطوبت ناقل نجاست، لازم است و دست اگر به خوك تماس يابد، با يكبار شستن به وسيلة آب، پاك مي‌شود.