برسي كه مشكوك است از موي خوك باشد، آيا موي نمناك را نجس مي‌كند؟

برسي كه مشكوك است از موي خوك باشد، آيا موي نمناك را نجس مي‌كند؟

حكم به طهارت و پاكي آن "برس" مي‏کنيم.