حكم تطهير كردن با ماشين‏هاي لباسشويي اتوماتيک چيست؟ با توجه به اينكه اين دستگاه در شستشوي اول، آب دريافت مي‏کند و سپس آن‎را بيرون م

حكم تطهير كردن با ماشين‏هاي لباسشويي اتوماتيک چيست؟ با توجه به اينكه اين دستگاه در شستشوي اول، آب دريافت مي‏کند و سپس آن‎را بيرون مي‏ريزد و دوباره آب دريافت مي‏کند و لباس را براي بار دوم مي‏شويد و بعد آن‎را مي‏فشارد، و براي بار سوم با دريافت آب، آن‎را مي‏شويد و مي‏فشارد. درهمة موارد، چه با صابون بشويد يا با غير آن و چه عين نجاست بر بخشي از لباس باشد يا نباشد، پرسش ناظر به همة موارد است و حکم تطهير لباس ها چيست؟

لباسهاي نجس با شسته شدن در اين ماشينهاي خودكار پاك مي‏گردد و اينكه آب كر باشد شرط نيست، بلكه آب چه قليل و چه كثير باشد، همين كه لباس را فرا‏گيرد، كفايت مي‏كند، البته بعد ازاينکه عين نجاست برطرف گردد و آب از آن لباس يا شيء، خارج شود؛ اين همان كاري است كه ماشينهاي لباس شويي مي‏كند. اما اشکال نجس بودن قسمتهائي از ماشين که آب به آن نرسيده است، پذيرفته نيست، چون به تبعيت حصول طهارت لباس‏ها، اين بخش هاي ماشين نيز پاک مي‏شود.