آيا لباس نجس شده با خ

آيا لباس نجس شده با خون، اگر با ماشين لباسشويي شسته شود، پاك مي‏گردد؟ و آيا همة لباسهايي كه همراه آن است، پاك است؟ اگر چيزي از اثر خون در آن باقي بماند، حكمش چيست؟

با از بين رفتن اصل نجاست، هم لباس نجس شده و هم لباسهايي كه همراه آن است، پاك مي‏شود. و اگر اثري هم از خون بر جاي ماند و آن اثر هم فقط رنگ باشد، پاك است.