بعضي وقت ها پاك كردن نوزاد با آب جاري سخت است، آيا جايز است براي تطهيرش از ظرفي كه آب در آن است، با مشت آب برداريم و روي نوزاد بريزيم؟

بعضي وقت ها پاك كردن نوزاد با آب جاري سخت است، آيا جايز است براي تطهيرش از ظرفي كه آب در آن است، با مشت آب برداريم و روي نوزاد بريزيم؟

آنچه در مسئله‎ي تطهير گفتيم، کفايت مي‏کند.