آيا مي‏توان براي تطهير مکاني، از حولة خيس استفاده كرد؛ به اين صورت كه چند بار اين كار را تکرار کنيم و بين هر دفعه حوله را بشوييم و ب

آيا مي‏توان براي تطهير مکاني، از حولة خيس استفاده كرد؛ به اين صورت كه چند بار اين كار را تکرار کنيم و بين هر دفعه حوله را بشوييم و بفشاريم و اگر اين کار براي تطهير کافي نباشد، حكم مكان فوق، چيست؟ آيا مکان در نوبت اول (کشيدن پارچه) نجس است يا در نوبت دوم هم نجس به حساب مي‏آيد؟

نجاست زمين با کشيدن پارچة خيس روي آن پاک نمي‏شود. اگر محلي، با عين نجاست نجس شده باشد، نجس اول بحساب مي‏آيد وآن تکه پارچه هم زمانيکه بر روي محل ادرار قرار مي‏گيرد، نجس مي‏شود و نجس دوم به حساب مي‏آيد. (متنجس) ولي همين پارچه با اينکه نجس است، اگر بر جاهاي ديگر کشيده شود، آن‎را نجس نمي‏کند.