حكم كسي كه چيز نجسي را چه به صورت عمدي و يا غير عمدي، نوشيده است، چيست؟ و آيا واجب است داخل دهانش را تطهير كند؟

حكم كسي كه چيز نجسي را چه به صورت عمدي و يا غير عمدي، نوشيده است، چيست؟ و آيا واجب است داخل دهانش را تطهير كند؟

نوشيدن چيزي نجس از روي عمد، جايز نيست، اما اگر کسي به صورت سهوي اين كار را كرد، معذور است و واجب است قسمت بيرون از دهآن‎را كه نجاست به آن رسيده با آب تطهير كند، ولي تطهير داخل دهان واجب نيست.