آيا تطهير رخت خواب هاي بزرگ و ثابت، در جاي خودش کفايت مي‏کند؟

آيا تطهير رخت خواب هاي بزرگ و ثابت، در جاي خودش کفايت مي‏کند؟

اگر عين نجاست مانند خون و مدفوع همچنان در آن موجود باشد، واجب است اول عين نجاست به وسيلة هر پاک کنندة جامد يا مايع، برطرف شود، سپس يك‎بار با آب كثير محل نجاست را مي‏شوييم. در اين صورت بدون نياز به فشردن و بدون اينکه نياز به انتقال آن به محل ديگر باشد، رخت خواب پاك مي‏گردد، اگر چه بهتر اين است كه بعد از ريختن آب بر روي آن؛ مثلا با پاها آن‎را بفشاريم تا آب موجود در آن خارج گردد.