گاهي اوقات، با اين اعتقاد كه آب داخل بركه كراست، با آن تطهي

گاهي اوقات، با اين اعتقاد كه آب داخل بركه كراست، با آن تطهير و غسل مي‏كنم يا وضو مي‏گيرم و يا نجاست را پاك مي‏كنم، بعد مي‎فهمم كه آب كر نبوده است، حكم لباسها و شستشوها و كارهايي كه انجام داده ام چيست؟

در حدث اكبر يا اصغر همين كه آب قليل باشد، براي تطهير كفايت مي‏كند و پاك كردن خبث هم همين طور است، البته زماني كه اول عين نجاست برطرف شود كه در اين صورت تطهير با ريختن آب روي آن يا آب كشيدن آن، محقق مي‏شود، و نيازي نيست آن‎را داخل آب بگذاريم.