آيا راهي براي پاك بودن آبهاي نجس فاضلاب، بدون وصل بودن آنها به آب معتصم وجود دارد؟

آيا راهي براي پاك بودن آبهاي نجس فاضلاب، بدون وصل بودن آنها به آب معتصم وجود دارد؟

به‏طور حتم بايد به آب معتصم وصل باشد يا اينكه به بخار تبديل شود و سپس به آب پاك و خالص تبديل گردد.