اگر بر دستم روغني بريزد و با دست ديگرم كه نجس است برخورد كند، آيا براي تطهير و برطرف كردن نجاست از دست، آب كافي است؟

اگر بر دستم روغني بريزد و با دست ديگرم كه نجس است برخورد كند، آيا براي تطهير و برطرف كردن نجاست از دست، آب كافي است؟

بله، كافي است و براي تطهير آن نيازي به استفاده از صابون نيست.