من يك پيتزا فروشي دارم، و بيشتر پيتزا از گوشت خوك است و گاهي، زمان گذاشتن پيتزا در فر، مقدار كمي از اين گوشت در فر مي‎ريزد و با حرارت به زغا

من يك پيتزا فروشي دارم، و بيشتر پيتزا از گوشت خوك است و گاهي، زمان گذاشتن پيتزا در فر، مقدار كمي از اين گوشت در فر مي‎ريزد و با حرارت به زغال تبديل مي‏شود و سپس به خاكستر تبديل مي‏گردد، حال اگر بخواهم در اين فر، نان طبخ كنم، آيا خوردن اين نان جايز است يا اين نان نجس به حساب مي‏آيد؟

بخاطر رطوبتي كه از گوشت جاري است، كف فر نجس مي‏شود و با حرارت پاك نمي‏گردد، مگر اينكه با آب پاك گردد، ولي اگر هنگام گذاشتن نان در آن‎جا، آن موضع خشك باشد، نان نجس نمي‏شود و اگر در وجود رطوبت شک کنيم، باز حكم بر پاك بودن نان مي‏شود.