آيا كاغذ يا برچسب هاي پشت شيشه‏ها و قوطي‏ها هنگام شستن اين شيشه و قوطي‏ها همراه با آنها پاك مي‏شود؟

آيا كاغذ يا برچسب هاي پشت شيشه‏ها و قوطي‏ها هنگام شستن اين شيشه و قوطي‏ها همراه با آنها پاك مي‏شود؟

بله، با ريختن آب بر روي آن، اين ورق ها هم پاك مي‏شود.