اگر قرآن يا هر ورق ديگري از اين قبيل نجس شد، چگونه پاک مي‏گردد؟

اگر قرآن يا هر ورق ديگري از اين قبيل نجس شد، چگونه پاک مي‏گردد؟

اگر عين نجاست موجود باشد، با برطرف كردن عين نجاست و ريختن آب بر آن، پاك مي‏شود.