آيا زمين، پاي مصنوعي را هم تطهير مي‎كند؟ (كسي كه پاي او قطع شده است و پاي مصنوعي مي‏گذارد و يا از عصا استفاده مي‏كند.)

آيا زمين، پاي مصنوعي را هم تطهير مي‎كند؟ (كسي كه پاي او قطع شده است و پاي مصنوعي مي‏گذارد و يا از عصا استفاده مي‏كند.)

زمين، كف پاي مصنوعي هم را تطهير مي‏كند؛ خواه از چوب باشد يا غير آن.