آيا خيابانهاي آسفالت شده با قير هم جزء زمين به حساب مي‏آيد، و كف پا را پاک مي‏كند؟

آيا خيابانهاي آسفالت شده با قير هم جزء زمين به حساب مي‏آيد، و كف پا را پاک مي‏كند؟

بله، در تطهير، حكم زمين طبيعي را دارد.