آيا خورشيد چيزهاي پشت شيشه را هم پاک مي‏كند؟

آيا خورشيد چيزهاي پشت شيشه را هم پاک مي‏كند؟

شيشه مانع نور خورشيد براي تطهير اجسام پشت آن، ماداميكه نور خورشيد بر آن اشياء مي‏تابد، نمي‏شود.