آيا لباسهاي نجس شده با مني، به مجرد شستن آن و گذاشتنش زير آفتاب پاك مي‏شود؟

آيا لباسهاي نجس شده با مني، به مجرد شستن آن و گذاشتنش زير آفتاب پاك مي‏شود؟

تطهير از مني، با برطرف كردن عين نجاست و ريختن آب پاك حاصل مي‏گردد و بدون اين شرايط، گذاشتن زير نور آفتاب براي تطهير كافي نيست.