آيا اتومبيل‏ها جزء اشياي غير منقول [ثابت] به حساب مي‏آيد، تا اينكه با نور خورشيد پاك گردد؟

آيا اتومبيل‏ها جزء اشياي غير منقول [ثابت] به حساب مي‏آيد، تا اينكه با نور خورشيد پاك گردد؟

بله، جزء اشياي غير منقول هستند و مانند اشياي غير منقول ديگر با نور خورشيد پاك مي‏شود.