اگر يك ميخ ثابت در ساختمان باشد و درآوردنش ممكن نباشد و نجس هم باشد،آيا با تابيدن نور خورشيد بر آن و خشکيدن آن، پاک مي‏شود؟

اگر يك ميخ ثابت در ساختمان باشد و درآوردنش ممكن نباشد و نجس هم باشد،آيا با تابيدن نور خورشيد بر آن و خشکيدن آن، پاک مي‏شود؟

آنچه كه در ديوار قرار مي‏گيرد از جمله درها، شيشه‏ها و ميخ‏ها اگر نجس و خيس باشد بعد از اينكه عين نجاست از آن برطرف شد به وسيله تابش نور خورشيد بر آنها پاك مي‏شود.