كف خانه چوبي است و براي تطهيرش نمي‏شود از آب استفاده كرد، چگونه مي‏توان آن‎را تطهير کرد؟

كف خانه چوبي است و براي تطهيرش نمي‏شود از آب استفاده كرد، چگونه مي‏توان آن‎را تطهير کرد؟

با تابيدن نور آفتاب بر محل نجس شده‌ي داراي رطوبت و در اثر خشك شدن با نور خورشيد، پاك مي‏شود.