استحاله چيست؟

استحاله چيست؟

استحاله يعني تحول و تبديل شدن حقيقت يك شيء، يا صورت كيفي و ظاهري آن به حقيقت و صورتي ديگر؛ و مرجع تشخيص استحاله هم افراد با تجربه و متخصص هستند.