حكم چوب نجس، زماني كه تبديل به زغال مي شود، چيست؟ آيا با استحاله پاک مي‏شود؟

حكم چوب نجس، زماني كه تبديل به زغال مي شود، چيست؟ آيا با استحاله پاک مي‏شود؟

در اين صورت پاک است.