آيا صابوني كه در تركيباتش از روغن حيواني استفاده مي‏شود كه به روش اسلامي ذبح نشده است، نجس است؟

آيا صابوني كه در تركيباتش از روغن حيواني استفاده مي‏شود كه به روش اسلامي ذبح نشده است، نجس است؟

با حاصل شدن استحاله در ساختن روغن و تبديل آن به صابون، به طهارت صابون حكم مي‏گردد، وگرنه نجس است. با اين حال آنچه كه به اين صابون آغشته مي‏شود، به محض برطرف كردن صابون و ريختن آب بر روي آن پاك مي‏گردد.