آيا آبي كه از تبخير بول يا آب فاضلاب و يا رسوب مواد جامد به دست آمده است، پاك است؟

آيا آبي كه از تبخير بول يا آب فاضلاب و يا رسوب مواد جامد به دست آمده است، پاك است؟

اگر آب ناشي از رسوب مواد باشد به تنهايي براي پاکي آن کافي نيست، اما اگر نتيجة استحاله باشد که در شيمي به آن تبخير مي‏گويند، مي‏توان به پاکي آن حکم کرد، زيرا استحاله موجب تطهير مي‏گردد. در صورت اول، براي تطهير آن بايد آب کر يا بيشتر از آن‎را به صورت يک‎باره، بر آن ريخت.