در سفرهاي فضايي، آبي

در سفرهاي فضايي، آبي كه براي نوشيدن استفاده مي‏گردد، از بول خود فضانوردان است كه بعد از اجراي يك سري عمليات روي آن مورد استفاده قرار مي‏گيرد، آيا اين آب پاك است؟

اگر به وسيله اين آزمايشها و فرايندها، بول از تركيب و ويژگيهاي خود خارج شود و از حالت اول خود به حالت ديگر تبديل گردد، پاك مي‏شود و اگر ضرر نداشته باشد مانعي براي نوشيدن ندارد.