استبراء چگونه صورت مي‏گيرد و فايدة آن چيست؟

استبراء چگونه صورت مي‏گيرد و فايدة آن چيست؟

استبراء از اعمال مستحب است و بدين صورت انجام مي‏شود كه به وسيله ي انگشت از مخرج مدفوع به طرف بن آلت سه بار به طور آهسته فشار داده ‏شود و سپس با استفاده از انگشت وسط و شست از انتهاي آلت تا سر آلت را هم سه بار بايد فشار داد و بعد از آن بايد سه بار، آلت را تکان داد. هدف از اين كار خارج شدن باقي مانده‏هاي بول در مجراي آن قبل از تطهير محل بول است و فايده آن هم پاك كردن مجراي بول از بقاياي بول است؛ بگونه اي كه اگر مکلف اين كار انجام را داد و پس از آن احساس کرد كه رطوبتي خارج شده است و شك کند كه آيا بول است يا نه، ديگر بول به حساب نمي‏آيد، مگر اينكه قطع پيدا کند كه بول است. واين بر خلاف موردي است که شخص عمل استبرا را انجام داده باشد، که بايستي آن را بول حساب کند، پس لباس او نجس شده دو باره وضو بگيرد.