آيا استبراء پس از جماع هم با فشردن آلت صورت مي‏گيرد؟

آيا استبراء پس از جماع هم با فشردن آلت صورت مي‏گيرد؟

استبراء بعد از جماع با فشار دادن صورت نمي‏گيرد، بلكه با بول انجام مي‏گيرد؛ بولي كه به وسيله آن خروج بقاياي مني از مجراي ادرار قطعيت مي‏يابد.