آيا ايستاده بول كردن جايز است؟ از آن جهت كه اين روش، براي نرسيدن عين نجاست به بدن يا لباسها مطمئن‏تر است؟

آيا ايستاده بول كردن جايز است؟ از آن جهت كه اين روش، براي نرسيدن عين نجاست به بدن يا لباسها مطمئن‏تر است؟

جايز است و مانعي ندارد؛ به‎خصوص اگر براي حفظ نجاست لباس‏ها يا بدن، باشد ولي به نظر مي‏رسد از جهت بهداشتي حالت نشستن بهتر از ايستاده بول كردن است، چون كه در حالت نشسته مثانه بيشتر باز مي‏شود و چه بسا كراهت ايستاده بول كردن هم به همين دليل باشد.