آيا تخلي كردن پشت به قبله يا رو به آن، جايز است؟

آيا تخلي كردن پشت به قبله يا رو به آن، جايز است؟

جايز است ولي احتياط مستحب اين است كه شخص كمي به طرف غير قبله متمايل باشد.