آيا مي‏شود مخرج بول و مدفوع را با دستمال كاغذي تطهير كرد؟

آيا مي‏شود مخرج بول و مدفوع را با دستمال كاغذي تطهير كرد؟

براي موضع بول جايز نيست، زيرا بايد براي تطهير آن از آب استفاده شود، اما براي مخرج مدفوع مي‏شود از دستمال استفاده كرد، البته زمانيكه نجاست از مخرج فراتر نرود و نبايد استعمال دستمال براي برطرف كردن نجاست، يك‏بار انجام شود، بلكه بايد از سه دستمال استفاده كرد، و اگر نجاست اين‏گونه برطرف گرديد، آن موضع پاك است و گرنه بايد تا زمان از بين رفتن نجاست، اين كار را تكرار كرد.