آيا استبراء براي زن هم قبل از وضو واجب است؟

آيا استبراء براي زن هم قبل از وضو واجب است؟

زن استبراء ندارد، بله مستحب است كه بعد از بول كردن كمي صبر كند.